La Samaritana

(Giovanni, IV, 1-30)Arrivate chi ffunno al pózzo, si fermònno, e Ggisù si mis’a sséda millì vvicino, ntraménte chi ll’apòstele annièdono al paése a ccrompà l damagnà. Dillì m pochétto ècchete ch’arriva na dònna cu la bbròcca e ssi mise a ttirà ssù ll’acqua. Allóra Ggisú li disse: “Mi fae bbéva, chi cc’hò sséte?”. Quélla lu guardò m pò trasecolata e li disse: “E ccóme! Tu chi ssèe ggiudèo chjède da bbéva ma mmì chi ssò ssamaritana?” Allóra ésso ll’arispóse: “E ggià! Ma si ttu ssapéve chi ssò io chi tti chjèdo da bbéva, saréste tu a cchjèdemolo, e io te darèbbe acqua viva”. La dònna chi n capiva quélle paròle, li chjèse: “E ccóme pò fà a ddamme da bbéva ma mmì chi nun c’hae gnènte pi ttirà ssù ll’acqua?”. “Dònna, dònna! Tu nun zae chi ll’acqua chi ddico io, man chi la bbéve nu le vène ppiù sséte”. E la dònna seguitava a nun capì.

Ntraménte arrivònno ll’apòstele e ssi meravijjònno na massa a vvéda l Zignóre che pparlava cun quélla fémmena, perchè l ggiudèe cul zamaritane nun ze la facéveno pi gnènte, e li dìsseno: “Maéstro, magna, tè!”. Ggisù arispóse: “Io hò dda magnà n damagnà che vvantre mica lu conoscéte”. Ll’apòstele si guardàvono ntra de lòro e mmanco lòro capìveno. E allóra Ggisú, seguitanno a pparlà cun quélla dònna, li disse: “Va a cchjama l tu marito!”. “Nun ce ll’hò”, ll’arispóse.“Adè vvéro! Ci nn’hae avute cinque e qquéllo che cci stae adèsso n’adè l tu marito”. La dònna si sturbò e ddiède m passo arrèto e ddisse: “C’hae raggióne”. E ccercò di cambià ddiscurzo: “Véggo chi ttu sèe prufèta. Dimme m pò nd’adè che ss’ha dda pregà? Millà sul mónte cóme facévono li nòstre patre? E vvaltre dicéte chi ss’ha dda pregà a Ggirusalèmme”. “Dònna, sa che tte dico?, ch’oramae adè vvinuto l tèmpo chi ssi prèga dapertutto”. “E va bbè, maprò io sò ch’ha dda vinì l Missìa e qquanno vengarà ci dicarà ésso cóme s’ha dda fà”. “L Missìa sò io chi stò a pparlà cun tì!”. Tutt’a m bòtto quélla capì gnicòsa e ccrése e ppò curze a cchjamà ttutte l paesane: “Curréte rigà! Ggiù mmal pózzo c’è n cristiano chi ddice da èssa l Missìa e ha nduvinato tutta la vita mia”. E ttutte cùrzono ggiù e li bbattinno li mano.

Share This